Privaatsuspoliitika

 PRIVAATSUSPOLIITIKA "VALGUSMAAILM" Malio OÜ


1. ÜLDSÄTTED

1.1. Ettevõte Malio OÜ, registreeritud Eesti Vabariigi ettevõtlusregistris, reg nr 10307490, juriidiline aadress Lastekodu 18, Tallinn, 10113, Eesti (edaspidi Ettevõte), haldab isikuandmeid, täites EL nõuetele vastavaid andmekaitse eeskirju (EU Direktiiv 95/46/EC, 2002/58/EC ja lepingu Konventsioonid ETS108, ETS181, ETS185, ETS189).

1.2. Konfidentsiaalsuspoliitika määrab isikuandmete kasutamise ja töötlemise Malio OÜ poolt teenuste pakkumisel, samuti tema internetiressursside kasutamisel.

1.3. Antud poliitika hõlmab isikuandmete töötlemise kõiki viise, mida edastavad kaastöölised, külastajad ja kliendid (edaspidi isikuandmete subjektid) kodulehekülgedel, e-kirjades, numbrilistes lisades, küsitlustes, lepingutes ja teistes allikates.

1.4. Ettevõte garanteerib klientide ja kasutajate isikuandmete läbipaistva ja ausa töötluse.

 

2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE JA KASUTAMISE PÕHIMÕTTED.

2.1. Isikuandmete töötlemisel järgib Ettevõte privaatsuspoliitika üldsätteid, vaatamata sellele, millisest riigist te saate juurdepääsu ressurssidele.

2.2. Te olete informeeritud, et isikuandmeid töödeldakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.

2.3. Oma e-posti aadressi avaldamisega annate te nõusoleku selle sisestamiseks andmebaasi ja internetipood www.valgusmaailm.ee võib sellele saata teavitusi/meeldetuletusi alustatud ja pooleli olevate kauba ja teenuste tellimuste kohta.

2.4. Kasutades internetipoe www.valgusmaailm.ee teenuseid nõustub külastaja, et Malio OÜ, volitatud isikud ja partnerid võivad koguda ja säilitada andmeid, mis võimaldavad jälgida ja valida:

2.4.1. Internetipoe külastajate üldarvu;

2.4.2. Internetipoe iga erineva osakonna külastajate arvu;

2.4.3. Külastajaid teenindavate internetidomeenide nimetusi;

2.4.4. IP aadresse;

2.4.5. Makseinformatsiooni, kui teete kaardimakse (maksekaardi number ja kehtivusaeg);

2.4.6. Tarneviisid kordustellimuste automaatseks täitmiseks;

2.4.7. Makseviisid ja maksete ajalugu finants- ja raamatupidamisaruanneteks riigile;

2.4.8. Muud andmed internetipoe paremaks juhtimiseks.

2.5. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust on Müüjal Ostja nõusolekuta õigus töödelda andmeid statistika ja info analüüsiks ja edastada need kolmandatele isikutele, sellisel juhul konfidentsiaalseid andmeid, mis võiksid Ostja identifitseerida, ei avaldata ega edastata, välja arvatud tellimuste puhul, kus makseviis või tehingu vorm näevad ette kolmepoolseid suhteid ja Ostja isiku tuvastamine on kohustuslik.

2.6. Müüja ei seosta Ostja IP aadressi ja e-posti aadressi andmetega, mis võimaldaksid kasutaja identifitseerida. See tähendab, et iga kasutaja sessioon registreeritakse, kuid internetipoe kasutaja jääb anonüümseks.

2.7. Kõik materjalid, saadetakse või sisestatakse internetipoe formularidesse, muutuvad Müüja omandiks ja ta võib neid kasutada enda huvides, välja arvatud isikuandmed.

2.8. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust on Ettevõte Ostja nõusolekuta õigus töödelda andmeid statistika ja info analüüsiks ja edastada need kolmandatele isikutele, sellisel juhul konfidentsiaalseid andmeid, mis võiksid Ostja identifitseerida, ei avaldata ega edastata, välja arvatud tellimuste puhul, kus makseviis või tehingu vorm näevad ette kolmepoolseid suhteid ja Ostja isiku tuvastamine on kohustuslik.

 

3. ANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA PÕHIMÕTTED.

3.1. Ettevõte töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

3.1.1. Tellimuste vastuvõtt ja töötlemine;

3.1.2. Teenuste ja distantslepingu, arvete ja teiste ametlike dokumentide ettevalmistus, täitmine ja saatmine;

3.1.3. Kasuliku info ja sooduspakkumiste edastamine;

3.1.4. Ettevõte ressursside efektiivse juhtimise kindlustamine;

3.1.5. Statistika ja turu analüüs;

3.1.6. Personali otsing ja juhtimine;

3.2. Ettevõte töötleb isikuandmeid järgmistel alustel:

3.2.1. Ettevõte elektrooniliste teenuste ja ressursside kasutamine;

3.2.2. Isikuandmete subjekti nõusolek;

3.2.3. Distantslepingute sõlmimine;

3.2.4. Juriidilised kohustused, mis on fikseeritud normatiivaktides;

3.2.5. Isikuandmete subjekti huvide kaitse;

3.2.6. Ostude analüüs ja statistika personaalseteks ettepanekuteks.

3.2.7. Tellimuste töötlemine ja tasumine sularahavabade meetoditega.

 

4. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE TÄHTAEG.

4.1. Ettevõte säilitab isikuandmed kooskõlas kirjeldatud töötlemise eesmärkidega (p 3) ja normatiivaktide nõudmistega, samuti:

4.1.1. Perioodil, mil Ettevõte täidab oma kohustusi ja teostab äritegevust;

4.1.2. Eksisteerib juriidiline kohustus säilitada ja kaitsta isikuandmeid;

4.1.3. Kehtib isikuandmete subjekti nõusolek.

 

5. COOKIE-FAILID.

5.1. Cookie-fail on tekstifail, mis saadetakse ja salvestub igal veebilehe külastusel teie arvutis, et luua klientidele tõhusam ja turvalisem keskkond.

5.2. Salvestatud cookie-failid aitavad tuvastada teie arvutit ja vältida andmete korduvat sisestamist.

5.3. Firma kasutab cookie-faile järgmistel eesmärkidel:

5.3.1. Kodulehe külastajate juhtimine ja kasutajate tuvastamine;

5.3.2. Internetiressursside funktsionaalsuse kindlustamine;

5.3.3. Külastuste statistika ja kasutajate internetikäitumise hindamine;

5.3.4. Interneti efektiivsuse tõstmine.

5.4. Firma ei kasuta cookie-faile kasutajate harjumuste jälgimiseks ja seetõttu informeerib kasutajaid cookie-failide kasutamisest.

5.5. Ettevõte ei seo IP aadressi ja e-posti aadressi kasutajat tuvastavate isikuandmetega.

5.6. Kasutaja võib eemaldada cookie-failid oma äranägemise järgi.

5.7. Kasutaja võib eemaldada oma arvutist kõik cookie-failid, sel juhul ei pruugi töötada kõik teenused ja kodulehe funktsioonid.

 

6. ISIKUANDMETE TURVALISUS.

6.1. Ettevõte hoolitseb Ostja isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalsuse eest kooskõlas Üldsätetes nimetatud ja isikuandmete töötluse normatiivaktides tooduga.

6.2. Ettevõte võtab isikuandmete kaitseks ette kõik organisatoorsed, administratiivsed, tehnilised, füüsilised ohutustingimused.

6.3. Ettevõte toimub isikuandmete töötlus, et kindlustada nende ohutus ja konfidentsiaalsus, et kaitsta isikuandmeid sanktsioneerimata ja ebaseadusliku kasutuse eest, samuti kaotamise, rikkumise või hävinemise korral.

6.4. Kui saabub teave isikuandmete kaitsereeglite rikkumise kohta, on Ettevõte kohustatud sellest teatama õiguskaitseorganitele.

 

7. ÕIGUS KEELDUDA ISIKUANDMETE TÖÖTLUSEST.

7.2. Ettevõte poolt töötlemisele kuuluvate isikuandmete kohta informatsiooni saamiseks on vaja kirjutada avaldus Ettevõte kontori juriidilisele aadressile Tallinnas, lisaks on vaja esitada isikut tõendav dokument.

7.3. Isikuandmete subjekt võib nõuda isikuandmete eemaldamist, piiramist, mitte nõustuda isikuandmete töötlemisega, paluda muuta isikuandmeid – selleks on vaja saata vastavasisuline e-kiri aadressil info@valgusmaailm.ee

7.4. Ettevõte peab sidet isikuandmete subjektiga, kasutades selleks subjekti poolt esitatud informatsiooni (telefoni number, e-posti aadress, aadress).

7.5. Kui teile näib, et teie andmekaitseõigusi on rikutud, siis on teil õigus esitada kaebus isikuandmete kaitse järelvalveorganitele.

 

8. KONFIDENTSIAALSUSPOLIITIKA MUUTMINE.

8.1. Firmal on õigus igal ajal viia sisse muudatusi, mis avaldatakse ametlikul interneti leheküljel või internetipoe kodulehel.

 

Malio OÜ, Reg nr 10307490

Lastekodu 18, Tallinn, Eesti, 10113